Algemene voorwaarden

 

PDF bestand

Inleiding

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Prelution, kantoor gevestigd te Haaksbergen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60004150. Bij het gebruik van één of meerdere diensten/ producten van Prelution, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Als u iets als onduidelijk ervaart, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

 

1. Gebruikte definities

In onze algemene voorwaarden worden de onderstaande definities gebruikt. Deze definities zijn in meervoud en in enkelvoud van toepassing.

1.1 Diensten: Alle werkzaamheden verrichte/ aangeboden activiteiten door Prelution.

1.2 Producten: Alle producten die aangeboden worden door Prelution. Bijvoorbeeld een offerte of een aanbieding.

1.3 Klant: De opdrachtgever voor Prelution. Hier aan is een dienst en/ of product geleverd en is dus een overeenkomst gesloten.

1.4 Schriftelijk: Met schriftelijk bedoelen wij per e-mail of per brief.

1.5 Overeenkomst: Acceptatie door Klant (zie 1.3) schriftelijk (zie 1.4) geaccepteerd.

1.6 Content: Bestanden, teksten, afbeeldingen, aangeleverd door Klant, geplaatst op de servers eigendom van Prelution.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Prelution een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Prelution een offerte daartoe heeft uitgebracht.

 

 

2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden van Prelution zijn geldig op al onze producten/ diensten (zie 1.1 en 1.2)

2.3 Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn enkel geldig als dit schriftelijk is overeengekomen en bevestigd door Prelution.

2.4 Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. Prelution behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dat geval geeft Prelution de mogelijkheid de Diensten te verhuizen naar een andere internet service provider, zonder extra kosten voor Klant. Klant moet dit binnen 14 dagen schriftelijk bevestigen aan Prelution.

2.5 Klant (zie 1.3) dient alle gegevens eerlijk in te vullen, en oog te houden op de correctheid van de gegevens.

 

3: Tarieven

3.1 Alle tarieven die worden vermeld door Prelution worden gehanteerd in euro's (€).

3.2 Prelution is bevoegd om ten alle tijden de tarieven van diensten/ producten (zie 1.1 en 1.2) aan te passen.

3.3 De vertoonde tarieven zijn exclusief 21% BTW (Belasting toegevoegde waarde), mits anders vermeld.

3.4 Prelution hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

3.5 Als een factuur niet op tijd (na uiterste betaaldatum) wordt voldaan worden er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, zullen wij het proces laten voldoen door een incassobureau. Alle gemaakte kosten voor het forceren van de betaling komen voor rekening en risico van Klant. Overigens hebben wij het recht om een product of dienst (tijdelijk) te blokkeren indien er niet aan de betalingstermijn (zie 3.4) wordt gehouden.

3.6 Indien er een betaling wordt teruggeboekt zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen van €15,-

3.7 Indien Klant het niet eens is met een factuur verzoeken wij Klant om binnen 30 dagen schriftelijk bezwaar in te dienen

3.9 Indien Klant meer schijfruimte gebruikt dan is toegestaan, rekenen wij €0,05 excl. 21% btw per extra MB

 

4: Levering van producten / diensten

4.1 Alle producten besteld door Opdrachtgever worden zo correct mogelijk geleverd.

4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die Prelution moet maken om een product te leveren aan Klant (zoals eventuele verzendkosten, transportkosten).

4.3 Klant heeft het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij Prelution, wanneer de producten volgens hem/haar niet volledig zijn geleverd.

4.4 Klant dient de termijn van 10 werkdagen in acht te nemen voor beantwoording van de klacht door Prelution. Na deze 10 werkdagen heeft de klant het recht op een schadevergoeding van maximaal 10% van het factuurbedrag, te beoordelen door Prelution, tenzij overmacht door Prelution wordt bewezen (zie 4.2).

4.5 Alle producten en diensten blijven eigendom van Prelution tot na volledige betaling van de bijbehorende factuur. Prelution heeft het recht om een product of dienst op te schorten wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald.

4.6 De wet Koop op Afstand is van toepassing. Het is niet mogelijk om geld terug te vorderen voor een al door u in gebruikgenomen dienst en/ of product).

4.7 Het opzeggen van een dienst dient tijdig (minimaal 14 dagen voor verlopen van een product of dienst) schriftelijk of via ons klantenpaneel te gebeuren. De opzegging zal effect krijgen aan het einde van de huidige looptijd.

4.8 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Prelution gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Prelution is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

 

5: Aansprakelijkheid

5.1 Prelution is niet aansprakelijk voor eventuele serverstoringen en/ of serveruitval, als er sprake is van situatie die niet direct door Prelution kan worden opgelost (zoals storing in het netwerk van datacenter, natuurgeweld, etc.). Dit geldt niet voor grove schade die door Prelution is aangericht. Prelution dient een schadevergoeding te betalen van maximaal 10% van het totaalbedrag van de factuur, afhankelijk van de aard van de schade. Schadevergoeding wordt bepaald door Prelution.

5.2 Prelution mag een Dienst/ Product (zie 1.1 en 1.2) ten alle tijden (permanent) blokkeren wanneer Prelution ernstige schade loopt door activiteiten van Opdrachtgever. Prelution zal Opdrachtgever maximaal 3 maanden geven om een kopie van de data, verstrekt door Opdrachtgever, op te vragen, tenzij de data illegaal is.

5.3 Prelution maakt wekelijks een back-up voor de Shared Webhosting en Resellerhosting klanten van o.a. de bestanden en de databases. Prelution is niet aansprakelijk voor een onvolledige of mislukte back-up.

 

 

6: Autersrechten

6.1 Het is verboden om content, ontwikkeld door Prelution, te gebruiken zonder schriftelijke (zie 1.4) toestemming.

6.2 Als wij auteursrechtenschending constateren zullen wij een verzoek bij overtreder indienen om de content met onmiddellijke ingang te verwijderen. Mocht Prelution na zorgvuldige contactpogingen, gedurende de tijd van 21 dagen, geen gehoor krijgen van Overtreder, zal Prelution juridische stappen ondernemen. Prelution zal een schadevergoeding eisen.

6.3 Prelution heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar Klanten (zie 1.3), software en/ of hardware te beschermen. Prelution kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade als het gevolg van deze maatregelen.

 

7: Verboden content

7.1 Het is strikt verboden om op een Dienst/ Product (zie 1.1 en 1.2) illegale content te hosten, inclusief content die de rechten van anderen schendt. Hieronder vallen onder meer content met auteursrecht, kinderpornografie, sites met componenten bedoeld om op een illegale wijze de identiteiten van derden te achterhalen.

7.2 Bij overtreding van 7.1 is Prelution bevoegd om de diensten van Klant (zie 1.3) met onmiddellijke ingang en permanent te blokkeren, en eventueel enige (directe en indirecte) geleden schade, door Klant veroorzaakt, op Klant te verhalen.

7.3 Bij constatering van illegale content en/of activiteiten zullen wij de daarvoor bevoegde instanties daarop aanspreken. Wij verlenen volledige inzage in gegevens van verdachte.

 

8: Streamhosting

8.1: Prelution is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de audio die wordt uitgezonden door een klant (zie 1.3) , tenzij de streaming van audio wordt geforceerd door Prelution.

8.2: Klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wet, met nadruk op de wettelijk geregelde licenties. Prelution is niet verantwoordelijk voor de betaling van de licentiekosten.

8.3 Prelution is verplicht om de gegevens van Klant aan BUMA STEMRA/SENA te verstrekken wanneer daar een verzoek tot wordt ingediend.

 

9: Maatwerk

9.1: Prelution hanteert bij maatwerk (programmeren, designen, het bouwen van een website, etc.) in opdracht van opdrachtgever / klant (zie 1.3) een uurtarief van € 60,- tenzij schriftelijk (zie 1.4) anders is overeengekomen.

9.2 Maatwerk blijft eigendom van Prelution tot na volledige betaling. Prelution zal pas contract van overdracht auteursrechten tekenen wanneer de factuur volledig is voldaan.